Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN MONTAŽE PREZRAČEVALNIH SISTEMOV LUNOS


NAČIN PLAČILA: 100% AVANS ZA POTRDITEV PONUDBE

V primeru potrditve nakažite znesek na:
TRR: SI56 0400 0028 0801 846 Odprt pri Nova KBM Banki
SKLIC: PRI PLAČILU SE SKLICUJTE NA ŠTEVILKO PREDRAČUNA
BIC BANKE: KBMASI2XD (Nova KBM)
KODA NAMENA: OTHR

 1. Uporaba splošnih pogojev

  1. Splošni pogoji prodaje in montaže prezračevalnih sistemov (v nadaljevanju besedila: Splošni pogoji) družbe LUNOS d.o.o. (v nadaljevanju besedila: LUNOS)
   opredeljujejo pogoje dobave in montaže elementov prezračevalnega sistema LUNOS ventilatorskih enot, rekuperatorjev in ostalih elementov, ki niso kako drugače urejeni v pogodbi oziroma ponudbi, ki jo sprejme pogodbena stranka, ki je fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju besedila: naročnik).
  2. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in LUNOS in so kot priloga priloženi ponudbi oziroma predračunu.

 2. Ponudba

  1. Vse ponudbe LUNOS v oglasih so zgolj informativne in nezavezujoče narave. Prezračevalni sistemi LUNOS lahko zmanjšujejo vlago v zraku, ne morejo pa
   zmanjševati vlage in plesni, ki je posledica poškodovane hidroizolacije, kapilarne vlage ali drugih morebitnih napak v konstrukciji objekta.
  2. LUNOS izdela ponudbo na podlagi podatkov in tlorisa stanovanja, hiše, poslovnega ali drugega objekta, ki zlasti vsebujejo vse nujne podatke o poteku elektro in strojnih inštalacij in ki jih LUNOS posreduje naročnik ob oddaji povpraševanja oziroma na LUNOS poziv. LUNOS ne prevzema nobene odgovornosti za podatke o poteku elektro in strojnih vodov ter druge podatke, ki jih dobi od naročnika.
  3. V ponudbi so predvidene pozicije elementov prezračevalnega sistema na podlagi podatkov, ki jih posreduje naročnik. LUNOS si pridržuje pravico do spremembe pozicij posameznih elementov prezračevalnega sistema, če se ob montaži ugotovi, da izvedba na predvidenih mestih ni mogoča. Vsi stroški dodatnih sprememb pozicij posameznih elementov prezračevalnega sistema in morebitnih dodatnih del ali nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže, ki nastanejo zaradi napačnih podatkov, posredovanih s strani naročnika, bremenijo izključno naročnika.
  4. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke), v primeru nejasnosti zahtevati pojasnila in dati pripombe, če predvidene pozicije elementov prezračevalnega sistema glede na posredovane podatke niso ustrezne. Po plačilu avansa in sprejemu ponudbe sklicevanje na nejasnosti, nepravilnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe niso razlog za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov naročnika. Zahteva za pojasnitev nejasnosti in popravo neustreznih pozicij elementov prezračevalnih sistemov po sprejemu ponudbe ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.
  5. Montaža prezračevalnega sistema ali posameznih delov prezračevalnega sistema in morebitna dodatna dela, ki niso izrecno vključena v ponudbo, se obračunajo skladno z rednim cenikom.
  6. Naročnik sprejme ponudbo in sklene pogodbo z LUNOS s plačilom 100% predplačila po predračunu. S plačilom predplačila se šteje, da je naročnik ponudbo sprejel, da je vsebino ponudbe natančno preučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam ter da je seznanjen s Splošnimi pogoji.
  7. Vsi dogovori, ponudbe in potrditve med naročnikom in LUNOS morajo biti pisni, morebitni dodatni ustni dogovori, še zlasti ustni dogovori z izvajalci, so neveljavni, če niso naknadno pisno potrjeni med pogodbenima strankama.

 3. Cena in plačilo

  1. vse cene so v evrih. DDV se za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, obračuna po stopnji 22%. Za stanovanja, ki so del socialne politike, to so stanovanja, katerih uporabna površina v enostanovanjski hiši ne presega 250 m2 oz. v večstanovanjski hiši ne presega 120 m2 uporabne površine, se DDV obračuna po stopnji 9,5%, za preostala stanovanja (večja od 250 m2 oz. 120 m2) pa po stopnji 22%. Uporabna površina je površina vseh zaprtih prostorov za bivanje, brez tehničnih (klet, garaža, kurilnica, terasa, ipd.) in nedokončanih prostorov.
  2. Če ni v ponudbi drugače določeno, je dolžan naročnik plačati celoten znesek predplačila po predračunu. Če kupec zamudi s plačilom, ima prodajalec pravico zaračunati za vso zamudo zamudne obresti po obrestni meri, ki jo določa Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1).
  3. Naročnik lahko opravi plačilo z nakazilom celotnega zneska predplačila po predračunu na transakcijski račun LUNOS, TRR: SI56 0400 0028 0801 846 Odprt pri Nova KBM, SKLIC: ŠTEVILKA PREDRAČUNA, BIC BANKE: KBMASI2XD (Nova KBM), KODA NAMENA: OTHR.
  4. Znesek v višini 15% celotne vrednosti blaga in storitev se šteje kot ara in je LUNOS v primeru, če naročnik brez utemeljenega razloga odstopi od pogodbe, ni dolžan vrniti. Če od pogodbe neupravičeno odstopi LUNOS, je naročniku dolžan vrniti dvojni znesek are.

 4. Dobava in montaža

  1. Dobavni rok in rok montaže prezračevalnega sistema je predvidoma 60 dni in začne teči naslednji dan po prejemu celotnega predplačila po predračunu na LUNOS transakcijski račun, naveden v 3. točki Splošnih pogojev.
  2. Dobavni rok in rok montaže se lahko podaljšata v primeru višje sile, upravičenih razlogov na strani LUNOS ali naročnika ali ukrepov, določenih s strani pristojnih oblastnih organov.
  3. LUNOS naročnika pisno ali na drug primeren način obvesti o dobavi in montaži prezračevalnega sistema hkrati s ponudbo oziroma najkasneje 4 delovne dni pred predvideno dobavo in montažo, naročnik pa lahko odpove predvideni termin dobave in montaže ter ga preloži na kasnejši datum najkasneje 3 delovne dni pred predvidenim dnem dobave in montaže. V primeru kasnejše odpovedi in preložitve dneva dobave in montaže se naročniku obračuna poseben strošek odpovedi termina montaže po rednem ceniku. Za naročnikove preložitve dneva dobave in montaže za več kot 30 dni od prvotno predvidenega datuma dobave in montaže se lahko zaračuna dodatno skladiščenje (ležarina) elementov prezračevalnih sistemov, ki so predmet pogodbe, po rednem ceniku in s tem trenutkom nanj preide tudi celotna nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari.
  4. Montaža prezračevalnega sistema je praviloma izvedena v enem dnevu, pri novogradnjah ali prenovi stanovanj/hiš pa v dveh fazah – groba in fina montaža. V primeru montaže v dveh fazah, je dolžan naročnik ob upoštevanju rokov iz prejšnjega odstavka LUNOS pravočasno obvestiti o možnosti izvedbe fine montaže. Če naročnik LUNOS o možnosti izvedbe fino montaže ne obvesti, LUNOS ne odgovarja za nedokončano montažo. Naročnik mora pred obiskom izvajalca zagotoviti ustrezne pogoje za nemoteno izvedbo montaže ter poskrbeti za izpolnjevanje vseh morebitnih zakonskih zahtev za izvedbo montaže prezračevalnega sistema. Če izvajalec montaže ne more izvesti zaradi razlogov na strani naročnika, se vsak ponovni obisk izvajalca naročniku dodatno obračuna po rednem ceniku.
  5. Če ni v ponudbi oziroma na predračunu izrecno navedeno drugače, obračunana montaža zajema vgradnjo ustreznih elementov prezračevalnega sistema, njihov priklop in zagon sistema ter groba zidarska dela. Električna instalacija mora biti speljana do določenih pozicij elementov sistema (največja možna razdalja elektro instalacije do predvidene pozicije bodočih elementov prezračevanja je lahko maksimalno 0,5 m), razen če je posebej vključena v ponudbi oziroma predračunu pod postavko montaža-elektroinštalacija. Vsa dodatna dela na elektroinštalacijah (razvodi daljši od 0,5 m) in morebitna druga dodatna dela, ki se naknadno izkažejo za potrebna, dodatni montažni material, material za zaščito in morebitni posebni odvoz odpadnega materiala se obračunajo dodatno po rednem ceniku.
  6. Naročnik mora izvajalcem zagotoviti nemoten in prost dostop do objekta, neovirano gibanje v objektu, možnost neovirane montaže elementov prezračevanja v posameznih prostorih ter brezplačno uporabo elektrike in vode. Naročnik se obvezuje, da bo pred montažo izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito svojega premoženja in zaščitil talne obloge, ter pohištvo pred prahom in umazanijo, ki je lahko povzročena zaradi montaže elementov prezračevanja LUNOS.
  7. Naročnik ali pooblaščena oseba naročnika mora pred začetkom montaže z izvajalcem preveriti načrte, skice in elemente prezračevalnega sistema ter se seznaniti s potekom del. Morebitni drugačen način montaže po opravljeni montaži ne more biti predmet reklamacije in gre v breme naročnika.
  8. Če naročnik ne predloži projektantskih načrtov (gradbeni načrti, elektro in strojne inštalacije) oziroma preda napačne podatke o poteku notranjih inštalacij, je naročnik sam v celoti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala pri montaži zaradi skritih inštalacij ali drugih nepredvidenih dejstev.
  9. Za vse zgradbe, kjer ni možen dostop z lestvijo (do višine 6m) in je potreben najem dvigala, se stranki obračuna najem dvigala po tarifi.
  10. Glede na posamezni prezračevalni sistem montaža zajema:
   - Ventilatorske enote Silvento
   Montaža zajema vgradnjo ventilatorskih enot Silvento in ostalih elementov na predvidena mesta, groba zidarska dela, elektro priklop na pred pripravljene elektroinštalacije, pregled sistema in montažni zagon. Naročnik mora pred montažo poskrbeti za elektroinštalacijo do bližine mest ventilatorjev (največja možna oddaljenost je 0,5 m). Napajalni kabel za ventilatorske enote Silvento V-EC mora imeti presek 5x1,5 mm2 in mora biti napeljan od mesta stikala za upravljanje ventilatorske enote do lokacije ventilatorske enote. V primeru tri-žilnega kabla ni mogoče uporabljati vseh funkcij ventilatorske enote. Če se montira nadometno stikalo na nadometno ohišje 3/AP, je treba pripraviti samo napajalni kabel 3x1,5 mm2. Če je v predračunu obračunana postavka “montaža-elektroinštalacija”, elektroinštalacijo izvede izvajalec.
   - Vhodne enote ALD
   Montaža zajema vgradnjo vhodnih enot ALD in ostalih pasivnih elementov na predvidena mesta, groba zidarska dela, pregled sistema. ALD enote so pasivne enote in ne potrebujejo električne energije.
   - Rekuperatorji LUNOS e2
   Montaža zajema vgradnjo rekuperatorjev e2 na predvidena mesta, groba zidarska dela, elektro priklop na pred pripravljene elektroinštalacije, pregled sistema in montažni zagon. Naročnik mora pred montažo poskrbeti za elektroinštalacijo do napajalne enote 5/NT18 s kablom preseka 2x0,75 mm2. Če je napajalna enota (5/NT18 ali 5/NT60) nameščena na drugi lokaciji kot krmilna enota (5/UNI-FT ali 5/SC-FT), mora naročnik zagotoviti povezavo med njima s kablom preseka 2x0,75 mm2. Od krmilne enote (5/UNI-FT ali 5/SC-FT) do vsakega rekuperatorja posebej je treba napeljati kabel preseka 3x0,75 mm2. Če je v predračunu obračunana postavka “montaža- elektroinštalacija”, elektroinštalacijo izvede izvajalec.
   - Rekuperatorji Nexxt
   Montaža zajema vgradnjo rekuperatorjev Nexxt na predvidena mesta, groba zidarska dela, elektro priklop na pred pripravljene elektroinštalacije, pregled sistema in montažni zagon. Naročnik mora pred montažo poskrbeti za elektroinštalacijo do enote Nexxt s kablom 3x1,5 mm2. Če je enota Nexxt vgrajena na višini, višji od 3 m, mora naročnik zagotoviti povezavo med stikalom (dve tipki) za krmiljenje in enoto s kablom 4x1,5 mm2. Če je v predračunu obračunana postavka “montaža-elektroinštalacija”, elektroinštalacijo izvede izvajalec.
   - Rekuperatorji ego
   Montaža zajema vgradnjo rekuperatorjev ego na predvidena mesta, groba zidarska dela, elektro priklop na pred pripravljene elektroinštalacije, pregled sistema in montažni zagon. Naročnik mora pred montažo poskrbeti za elektroinštalacijo do napajalne enote 5/NT18 s kablom preseka 2x0,75 mm2. Če je napajalna enota (5/NT18 ali 5/NT60) nameščena na drugi lokaciji kot krmilna enota (5/UNI-FT ali 5/SC-FT), mora naročnik zagotoviti povezavo med njima s kablom preseka 2x0,75 mm2. Od krmilne enote (5/UNI-FT ali 5/SC-FT) do vsakega rekuperatorja posebej je treba napeljati kabel preseka 6x0,75 mm2. Če je v predračunu obračunana postavka “montaža- elektroinštalacija”, elektroinštalacijo izvede izvajalec.
  11. LUNOS izvede odvode od ventilatorjev s prehodom preko stene na prosto (preboj stene, utrditvene cevi, rešetka zunaj) ali z namestitvijo v obstoječi vertikalni jašek. Izvedba je razvidna iz skice, priložene ponudbi oziroma predračunu (če je naročnik LUNOS posredoval tloris).
  12. Za nemoten pretok zraka med notranjimi prostori je potrebna 2-4mm reža pod notranjimi vrati, rešetke v vratih ali namenski elementi LUNOS ULD, ki niso del predračuna in jih zagotovi sam naročnik.
  13. Montaža v okviru grobih gradbenih del vključuje preboje sten iz opeke, porobetona-siporeksa ali montažne stenske konstrukcije in grobo kitanje. Če je potrebno prebijanje armiranega betona ali kamna, se ta dela obračunajo posebej skladno z rednim cenikom. LUNOS ne odgovarja za morebitne poškodbe sten, stavbnega pohištva in drugih elementov zgradbe, ki nastanejo zaradi njihove slabe kakovosti ali nekakovostne vgradnje.
  14. Če so v ponudbi oziroma predračunu obračunane rešetke s peščenim posipom, se le-te vgradijo ob izdelavi fasade (vgradi in pobarva jih fasader ob izdelavi fasade) in njihova montaža v ponudbi ni obračunana.
  15. Vsi cevni elementi za montažo skozi zid (ALD, e2, ego, Nexxt,…) se dobavijo v standardni dolžini 0,5 m in jih izvajalec ob vgradnji odreže na potrebno dolžino debeline zidu. Če fasada na objektu še ni izvedena, se elementi vgradijo v standardni dolžini in jih ob izdelavi fasade skrajša izvajalec fasade. V montaži, obračunani v ponudbi oziroma predračunu, ni predviden ponovni obisk izvajalca zaradi krajšanja vgrajenih cevi.
  16. V primeru naročnikovih zahtev, ki so strokovno nesprejemljive in pri katerih naročnik vztraja kljub opozorilu LUNOS oziroma njegovih izvajalcev, LUNOS ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica takšnih zahtev naročnika. V takem primeru si LUNOS pridružuje pravico spremeniti garancijske pogoje in/ali garancijsko dobo.
  17. Naročnik mora po zaključni montaži skupaj z izvajalcem pregledati vgrajene elemente prezračevalnega sistema in podpisati dobavnico (primopredajni zapisnik), v kateri se opredelijo vse morebitne pomanjkljivosti. Če naročnik ne podpiše dobavnice (primopredajnega zapisnika) niti v roku 8 dni po v celoti opravljeni dobavi in montaži prezračevalnega sistema se šteje, da so elementi prezračevalnega sistema ustrezno prevzeti in vgrajeni brez morebitnih pripomb.
 5. Garancijski pogoji

  1. Trajanje Garancije:
   Garancija za prezračevalne sisteme velja za obdobje dveh (2) let, začenši s trenutkom podpisa dobavnice (primopredajnega zapisnika) ali s trenutkom, ko se dobavnica smiselno šteje za podpisano v skladu s 16. odstavkom 4. točke Splošnih pogojev.
  2. Podaljšana pet (5) letna Garancija 2+3: Stranka ima možnost po preteku osnovne dvo (2) letne garancije pridobiti dodatno garancijo za obdobje treh (3) let, skupaj pet (5) letno garancijo pod pogojem, da izvaja vsakoletne redne servisne preglede in zamenjave filtrov. Cena rednega letnega pregleda prezračevalnega sistema znaša 55 evrov.
  3. Pogoji za Veljavnost Dodatne Garancije:
   Da bi bila dodatna 5 letna garancija veljavna, mora stranka redno izvajati servisno pregledovanje in zamenjavo filtrov, pri čemer mora upoštevati naslednje pogoje: Preglede in zamenjave filtrov izvaja pooblaščena servisna služba ali usposobljena oseba, ki jo določi LUNOS d.o.o.. Stranka mora predložiti ustrezna dokazila o rednem vzdrževanju in zamenjavi filtrov. Če stranka ne izpolnjuje navedenih pogojev rednega vzdrževanja, dodatna garancija ni veljavna. Redni letni servisni pregled decentralnih prezračevalnih sistemov LUNOS običajno storitve, ki so potrebne za zagotovitev učinkovitega delovanja sistema. Te storitve vključujejo:
   - Preverjanje delovanja sistema: preverjanje ali sistem normalno deluje in ali so vsi deli v dobrem stanju.
   - Čiščenje in zamenjava filtrov: filtre je treba redno čistiti (vsaj enkrat mesečno) in zamenjati (vsaj enkrat letno), da se ohrani učinkovito delovanje prezračevalnega sistema.
   - Preverjanje ventilatorja: preverjanje stanja in delovanja ventilatorja ter morebitno mazanje ležajev ali drugih potrebnih popravil.
   - Preverjanje dovoda in odvoda zraka: preverjanje, ali ni ovir ali blokad v dovodu in odvodu zraka, da se zagotovi nemoteno delovanje sistema.
   - Preverjanje nastavitev: preverjanje nastavitev regulacijskega sistema, kot so hitrost ventilatorja, temperaturni nadzor, nadzor vlage, itd., da se zagotovi optimalno delovanje.
   - Preverjanje cevovodov in priključkov: preverjanje, ali ni puščanj ali poškodb v ceveh ali priključkih sistema.
   - Preverjanje električnih povezav: preverjanje električnih povezav za morebitne znake obrabe ali poškodb ter zagotovitev varnega delovanja sistema.
   - Preverjanje in čiščenje notranjih enot: čiščenje notranjih enot sistema ter odstranjevanje morebitnih kopičenj prahu ali umazanije.
   - Preverjanje sistema za prezračevanje z rekuperacijo toplote: če je sistem opremljen z rekuperacijo toplote, se preveri delovanje in učinkovitost rekuperatorja.
   - Preverjanje sistema za nadzor vlage: če je sistem opremljen z napravami za nadzor vlage, se preveri delovanje in nastavitve, da se zagotovi optimalna
   kakovost zraka.
   - Preverjanje delovanja daljinskega upravljanja Smart Home sistema (če je vgrajen): preverjanje delovanja in baterij daljinskega upravljanja, če je ta del sistema, ter preverjanje povezave z osrednjo napravo ali nadzornim sistemom.
   - Izvajanje morebitnih potrebnih popravil ali zamenjav: če se med pregledom ugotovijo kakršne koli težave ali obrabo delov sistema, zagotavljamo izvedbo ustreznih popravil ali zamenjav. Redni letni servisni pregled je ključen za uveljavljanje garancije, ohranjanje učinkovitosti in dolgotrajnosti decentralnih prezračevalnih sistemov ter zagotavljanje kakovostnega zraka v notranjih prostorih.
  4. Izključitve:
   Garancija ne velja v primerih nepravilne uporabe in vzdrževanja, poškodb zaradi naravnih nesreč, vandalizma ali neavtoriziranih posegov v sistem.
  5. Postopek Uveljavljanja Garancije: V primeru potrebe po uveljavljanju garancije je stranka dolžna nemudoma obvestiti proizvajalca ali pooblaščenega prodajalca ter zagotoviti vse potrebne informacije in dokumentacijo za uveljavitev garancijskega zahtevka. Zagotavljamo, da so naši prezračevalni sistemi kakovostni in zanesljivi. Garancijski pogoji so oblikovani z namenom, da strankam nudimo brezskrbno uporabniško izkušnjo in zaupanje v naše izdelke.

 6. Varstvo osebnih podatkov

  1. LUNOS obdeluje osebne podatke naročnikov s katerimi je v pogodbenem razmerju in ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ter osebne podatke morebitnih naročnikov s katerimi je v fazi sklepanja pogodbenega razmerja, ki so potrebni za izvajanje ukrepov in pripravo ponudbe oziroma predračuna na zahtevo takšnega posameznika skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 7. Prenehanje pogodbe

  1. Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru če LUNOS ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti niti v dodatnem roku 15 dni po prejemu pisnega poziva naročnik k izpolnitvi obveznosti.
  2. LUNOS lahko odstopi od pogodbe v primeru, če naročnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti niti v dodatnem roku 15 dni po prejemu pisnega poziva naročnika k izpolnitvi obveznosti.

 8. Reševanje sporov

  1. LUNOS in naročnik si bosta prizadevala sporazumno rešiti morebitna nesoglasja, če to ne bo mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
  2. LUNOS skladno z zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (»ZIsRPS«) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora skladno z ZIsRPS.

 9. Končne določbe

  1. Če je ali bo katero od določil teh Splošnih pogojev neveljavno ali nično, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.
  2. Splošni pogoji stopijo v veljavo s 1. 1. 2024

LUNOS d.o.o.
mag. Uroš Fonovič, direktor